Naskah Drama Cerita Rakyat Dalam Bahasa Jawa

By | November 1, 2022

Jika sebelumnya kami membagikan contoh anekdot dalam bahasa Jawa, maka dalam artikel kali ini kami akan membahas sebuah naskah drama cerita rakyat berbahasa Jawa. Buat kamu yang kebetulan mempunyai tugas mencari atau membuat naskah drama bisa menggunakan naskah ini, namun sebaiknya ada beberapa adegan yang diimprovisasi sendiri.

Dalam artikel ini kami bagikan contoh naskah drama cerita rakyat Putri Kemarau yang berasal dari Sumatera Selatan dalam teks berbahasa Jawa. Semoga dengan adanya naskah drama bahasa Jawa ini bisa membantu kamu membuat pertunjukan drama yang bagus.

Naskah Drama Cerita Rakyat Dalam Bahasa Jawa

Contoh Naskah Drama Cerita Rakyat Putri Kemarau Dalam Bahasa Jawa

Naskah Drama Cerita Rakyat Putri Kemarau, Para Pemain:

  1. Wong 1
  2. Wong 2
  3. Wong 3
  4. Pengawal
  5. Raja
  6. Peramal 1
  7. Peramal 2
  8. Peramal 3
  9. Putri

Narasi:

Ing jaman rumiyin, tepatipun ing tlatah Sumatra Selatan wonten Putri Kemarau. Jeneng asline Putri Jelitani. Dheweke diarani Putri Kemarau amarga lair ing mangsa kemarau. Sayange, ibune wis seda, mula dheweke dadi putri tunggal Raja.

Raja iku raja sing wicaksana. Negari ingkang dipun pimpin menika tentrem lan makmur. Nanging, ing sawijining wektu, negara kasebut kena musim kemarau sing dawa banget.

Wong 1 : Kepriye, apa kowe wis ngati-ati kahanane negara iki sawetara wulan kepungkur?

Wong 2: Ya, negara iki katon sedhih. Akeh wong sing sambat babagan musim kemarau iki. Padha kekurangan banyu.

Umat ​​1 : Apa ora, awaké dhéwé kudu sowan ing ngarsané sang prabu, supaya prakara iki ditanggulangi?

Wong 2: Aku setuju. Ayo padha menyang kraton.

(Ing dalan ketemu karo wong liya. Wong-wong padha melu menyang kraton arep ketemu karo raja).

Wong 3 : Kowe arep menyang ngendi?

Umat ​​1 : Kawula badhe kepanggih kaliyan raja, supados saged ngatasi masalah kekeringan menika. Kowe arep melu?

Wong 3 : Ya, aku teka. Sawahku uga garing amarga musim kemarau iki.

(Sakwisé mlaku menyang kraton. Dumugi ing kraton, ketemu karo pengawal lan pengawal sing ngawal raja).

Raja : Ana apa kowe teka mrene?

Wong 1 : Nuwun sewu rawuh, Yang Mulia. Kawulo ing mriki nyuwun paduka mugi karsaa ngrampungi prakawis-prakawis ingkang ndadosaken negari punika.

Raja : Lha, sakjane aku uga mikir bab garing iki. Ing siyang punika, kula sampun ngundang para peramal supados nglumpuk wonten ing kraton, kanthi ancas kangge madosi solusi tumrap masalah punika.

Wong 3 : Oke Dhik, kita bakal ngenteni kabar apik saka Paduka. Salajengipun, kula nyuwun pangapunten (ngurmati lan nilar kraton)

(Sore-sore para ahli nujum sing wis ditimbali raja teka ing kraton).

Ahli nujum 1 : Nuwun sewu Pak, menapa ingkang Paduka paringi mriki?

Raja : Kula ngundang panjenengan kanthi ancas kangge madosi solusi tumrap masalah kemarau ingkang sapunika.

Astrologer 2: Sewu nuwun sewu Pak, kita ora bisa nemokake solusi kanggo masalah iki.

Raja : Banjur sapa sing bisa ngatasi masalah iki? (Prabu katon sedhih) Mesakake wong ing negaraku. Padha nandhang sangsara banget.

Astrologer 3: Nuwun sewu, bilih kawruh ingkang winates, Paduka.

Raja : Inggih, panjenengan saged wangsul.

Astrologer 1: Banjur, kita pamit.

(Para peramal ninggalake kerajaan. Sauntara raja lan para pengawal ngumpul ing ruang rapat)

Raja : Kula rumaos dosa dhateng bangsa kula. Aku ora bisa nandhang sangsara.

Pengawal: Dhuh, kula sampun mireng kabar bab juru ramal ingkang ampuh sanget. Peramal ana ing desa sing adoh saka kerajaan iki lan adoh banget.

Raja : tenane? Muga-muga dheweke bisa menehi solusi. Langsung nyiapake mobil. Aku arep menyang desa iku.

Pengawal : Inggih Sang Prabu (pasrah saking ngarsanipun sang prabu).

(Sang Prabu enggal-enggal siyap-siyap nemoni peramal sing dimaksud. Sakwise kuwi, para kraton kabeh pada kumpul)

Raja : Adhuh anakku, bapak bakal ketemu karo tukang ramal sing ana ing desa sing adoh saka kerajaan iki. Nalika bapak ora ana, karajan iki dakpasrahake marang kowe.

Putri : Inggih, bapak. Aku bakal nuruti dhawuhe bapak.

(Sang Prabu enggal-enggal budhal lan ninggal kraton. Sawetawis dangu sang prabu rawuh wonten ing dalemipun ingkang dipunkajengaken. Sasampunipun thothok-thothok lawang makaping-kaping, juru nujum mbuka lawang).

Juru rejeki : Kawulo hormati, paduka sampun rawuh wonten ing pondhok kula. Ayo mlebu. Nuwun sewu, mung omah sing prasaja.

Raja : Ah, nuwun sewu ngganggu wekdalipun (lajeng mlebet ing griyane peramal).

Ahli nujum : Mbokmenawa, menapa ingkang ndadosaken Paduka rawuh mriki?

Sang Prabu : Dhuh Gusti ingkang paring rejeki, negari kawula ing satengahing mangsa kemarau. Wong-wongku wis berjuang lan aku ora duwe dalan metu. Mangga, apa sampeyan duwe cara kanggo ndandani.

Tukang rejeki : (Miwiti rejeki lan meneng sedhela) Dhuh, wonten pitedah ingkang badhe medal saking nagari paduka. Petunjuk kasebut bakal katon liwat impene putri.

Raja : Inggih Pak dukun. Aku bakal takon putriku. Matur nuwun kanggo mbantu kula.

Ahli nujum : Matur nuwun maneh, Pak.

(Sang Prabu nilaraken dalemipun juru nujum. Sasampunipun dumugi ing kratonipun, sang prabu lajeng nemoni putrinipun).

Raja : Dhuh anakku, bapak wis kepethuk karo peramal sing diomongake bapak biyen. Dheweke ujar manawa pitunjuk babagan solusi kanggo masalah negara iki bakal teka ing impen sampeyan. Apa sampeyan ora ngimpi babagan iki?

Putri : Nuwun sewu bapak, kula dereng ngimpi.

Nanging, luwih becik yen masalah kekeringan iki pasrahake marang Gusti?

Raja : Bener omonganmu, putriku. Nuwun sewu bapak. Aku wis ngerti apa sing kudu daklakoni.

(Wengi teka. Putri keturon ing kamar pribadine. Nalika turu, putri ngimpi ketemu ibune).

Ibu : He anakku, apa sing dialami negara iki ora suwe, yen ana bocah wadon sing gelem ngorbanake lan pengin mbuwang awake menyang segara.

(Putri enggal-enggal tangi saka sare. Sang Prabu uga mlebu ing kamare Putri Kemarau kanggo nenangake).

Raja : Ana apa, putri?

Putri : Bapak, kula ngimpi. Ing ngimpi aku ketemu ibu. Ibuku ngendika yen kasusahan sing dialami negara iki bakal entek yen ana hadits sing gelem ngorbanake lan gelem nyemplungake awake menyang segara.

Raja : Menawi mekaten, mugi karsaa ngumumaken dhateng rakyat. Rama uga bakal nganakake sayembara golek prawan sing gelem berkorban kanggo kerajaan iki.

(Esuke, Sang Prabu netepi pangandikane. Sang Prabu ngumpulake rakyate lan takon sapa sing bakal kurban miturut impen putrine).

Raja : Dhuh para kawula sadaya, menapa wonten ing panunggalan panjenengan ingkang purun nglaksanakaken amanat punika?
(Suwasana sepi).

Putri : Nuwun sewu bapak, kula rela ngorbanaken diri kangge kemakmuran sedoyo rakyat ing negari menika (nalika jumeneng).

Raja : (kaget) Dudu anakku. Sampeyan mung kulawarga sing aku duwe. Sampeyan uga bakal terus mimpin kerajaan iki.

Putri : Ora, bapak. Aku kudu dadi korban kanggo kepentingan rakyat. Mungkin iki wis takdirku.

Raja : (Sedhih) Inggih, putri. Yen wis tekadmu, bengi iki awake dhewe menyang pinggir segara.
(Wengi teka lan raja, putri lan wong-wong padha ana ing pinggir segara sing curam.)

Raja : Anakku, kowe yakin karo kabeh iki?

Putri : Inggih rama, nyuwun pangapunten tindak kula lan ugi ngapunten kalepatan kula. (Mlaku menyang tebing lan nyemplung ing segara).

Raja : Inggih para kawula, ayo padha kondur menyang omahe dhewe-dhewe (karo rai sedhih).
(Satekane ing kraton, Sang Prabu lagi sare ana ing kamare. Nalika iku Sang Prabu krungu swara gaib).

Swara sing ora katon: Lunga menyang segara lan ketemu karo putrimu.
(Sang Prabu wungu lan cepet-cepet nemoni rakyate maneh)

Raja : Dhuh para kawula, mugi karsaa dhateng ing segara malih. Ana swara sing ngandhani aku kudu mrana.
(Sang Prabu lan para rakyat tumuju ing pinggir segara lan nemoni sang putri ing kono).

Raja : Matur nuwun Gusti, sampeyan wis nylametake anakku.

Raja : Para pengawal, enggal gawa anakku mrene.

Sang Prabu bungah banget, banjur rombongan bali menyang kraton. Masalah mau wis rampung lan sawetara taun sabanjure, Putri Kemarau dadi ratu ngganti bapake. Dhèwèké mréntah kanthi wicaksana, supaya rakyaté bisa urip tentrem lan makmur.

Penutup

Demikianlah Contoh Naskah Drama Cerita Rakyat Putri Kemarau Dalam Bahasa Jawa, jangan lupa rekomendasikan artikel ini kepada temanmu lainnya yang juga sedang mencari naskah drama. Kami akan sangat berterimakasih atas bantuanmu membagikan artikel ini di media sosial favorit kamu.

Leave a Reply